Condicions generals

1. Objecte

Aquestes són les condicions Generals de contractació i ús (d’ara endavant, les “Condicions”) que regeixen posar a disposició la informació proporcionada a través d'aquest lloc web (en endavant "Website"), el seu ús, així com la relació contractual, per la qual l’usuari compra els productes oferts a la botiga en línia que ÒPTICA DEL PENEDÈS, S.L.U (en endavant "OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA") posa a la vostra disposició a la URL https://www.opticauniversitaria.es  (en endavant, la "Botiga Online").

Les presents Condicions es refereixen exclusivament a persones físiques no comerciants i han estat preparades d'acord amb el que estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant "LSSI"), Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris (en endavant , "LGCU") la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 7/1996, d’ordenació del Comerç al Detall i quantes disposicions legals puguin aplicar.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, l'estructura, configuració i disseny del Website, així com de les presents Condicions. Aquests canvis es veuran reflectits en aquest document.

Una versió actualitzada de les presents Condicions estarà disponible permanentment en el present Website, que seran accessibles pels usuaris en tot moment i així poder emmagatzemar aquest document i còpia física de la mateixa per imprimir.

 

2. Titularitat del Website

En compliment de la LSSI, l’ informem que OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es una societat amb domicili social al carrer Canigó, núm. 26-30, 08901 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i amb CIF B-58.442.500 que consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8892, Llibre 8123, Foli 139, Full 104.143 i que està degudament legitimada per l'ús i explotació d'aquest Website, l'ús del qual està subjecte a les presents Condicions.

 

3. Acceptació de les Condicions

La navegació, així com el simple accés al Website i l'adquisició de qualsevol dels productes oferts a la Botiga Online, atribueix la condició d'usuari del lloc web i implica la plena acceptació sense reserves de les presents Condicions així com de qualsevol modificació introduïda.

La venda de productes de la Botiga Online està subjecta a l'acceptació de les presents Condicions. Per tant, els usuaris que adquireixin productes a la Botiga Online admeten haver llegit les presents Condicions i expressa compromís la seva adhesió total i sense reserves a totes i cadascuna d'elles.

 

4. Capacitat Legal

Els serveis i continguts oferts a través d'aquest Website estan destinats només a persones físiques o jurídiques que, d'acord amb la llei aplicable, tinguin capacitat legal suficient per a l'acceptació de les presents Condicions i que, així mateix, no hagin sigut exclosos per OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA en contravenció de qualsevol disposició de les presents Condicions.

 

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Website (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura, navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que apareix en ell) són propietat exclusiva d’OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA.

Mitjançant les presents Condicions no es cedeix cap dret a la propietat intel·lectual o industrial sobre els productes oferts a la Botiga Online, sobre el Website o cap dels seus elements integrants (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura, navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que apareix en ell) quedant expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l'ús de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procés, de qualsevol d'ells per part de l’usuari, excepte en els casos que legalment està permès o autoritzat expressament i escrit per OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA i/o del titular dels corresponents drets. En virtut de la facultat de reserva prevista en la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA s'oposa a que el present Website i elements integrants del mateix protegits per la llei de propietat intel·lectual siguin utilitzats amb finalitats de mineria de textos i dades sense haver obtingut el seu consentiment previ i per escrit.

L'usuari només està autoritzat a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware) i sense poder ser posteriorment cedides a tercers. Amb les excepcions anteriors, l'usuari no podrà modificar ni reproduir aquesta informació, ni en part ni en la seva totalitat sense el consentiment exprés i per escrit, d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

a) L'usuari no està autoritzat a utilitzar la informació continguda en el Website per tal de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o qualsevol altre tipus de finalitat comercial, així com comercialitzar aquesta informació de cap manera).

 

b) L'usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, així com qualsevol mecanisme de protecció.

c) L'usuari no està autoritzat a desmantellar, descompilar o invertir la base de dades on s’emmagatzema la informació del Website.

Tota la informació en el Website es troba protegida sota copyright. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Website, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual d’OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les marques (els signes distintius i logos) que apareixen en el Website són propietat exclusiva d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA i estan degudament registrats o en procés de registre. Els noms d'altres productes, serveis i companyies que apareixen en aquest document o en el Website, poden ser marques comercials o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

 

6. Política d'Enllaços

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l'accés a continguts de tercers a través de les possibles connexions, links o enllaços de les pàgines web enllaçades des del Website. La funció que, en el seu cas, podria tenir aquests enllaços és únicament d’informar els usuaris sobre l'existència d'altres fonts d'informació o altres continguts i serveis d'Internet. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no serà en cap cas responsable dels resultats obtinguts mitjançant aquests enllaços o de les conseqüències derivades de l'accés pels usuaris a ells. Aquests continguts són proporcionats per aquests, per la qual cosa OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no pot controlar la legalitat del contingut o la qualitat dels serveis oferts en el mateix.

 

7. Responsabilitat de l'usuari

En general l'usuari es compromet a complir amb les presents Condicions, així com a complir les advertències especials o instruccions d'ús contingudes en elles i sempre actuar segons la llei, la moral i les exigències de la bona fe, utilitzant la deguda diligència i abstenir-se d'utilitzar el Website de qualsevol manera que pugui impedir, perjudicar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta, els béns o drets d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, els seus proveïdors, altres usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, quan l'usuari accedeixi a la Botiga Online per adquirir els productes oferts es compromet a l'estricte compliment de les obligacions següents:

 

a) L'usuari comprovarà abans d'efectuar la contractació a través de la Botiga Online, les característiques exposades del producte, el seu preu, els impostos aplicables i funcionalitats. Enviant el formulari de contractació corresponent, l'usuari accepta les Condicions de registre i contractació aquí exposats i es compromet a respectar l'ús i les prohibicions establertes en les mateixes. L'usuari serà absolutament responsable de l'ús que faci del producte adquirit, exonerant a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA de la responsabilitat dels danys i perjudicis que pogués ocasionar qualsevol ús correcte o incorrecte d'aquest producte.

 

b) El fet que l'usuari ompli el formulari no implica l'acceptació automàtica d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA d’aquest càrrec, sinó que s’entendrà que ho accepta quan OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA enviï un e-mail de confirmació de la sol·licitud. També, per enviar el formulari de contractació, l'usuari es compromet a pagar el corresponent al producte adquirit.

 

c) El producte es lliurarà només a clients finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queda expressament prohibida, excepte autorització expressa d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA..

 

d) L'usuari es compromet a permetre el lliurament de la comanda sol·licitada proporcionant un domicili on es puguin ser lliurats dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per l’usuari comprador d'aquesta obligació OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no tindrà cap responsabilitat per la demora o impossibilitat de lliurament de la comanda demanada.

 

Així mateix i sense que això impliqui la restricció de les obligacions anteriors, durant l'ús del Website l'usuari s’obliga a:

 

a) Proveir informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de comanda en la Botiga Online i a mantenir-los actualitzats. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret, sense perjudici d'altres mesures legals al seu abast, de treure, denegar o suspendre l'accés al Website en cas que les dades facilitades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses.

 

b) No introduir, emmagatzemar o difondre al o des el Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma vagi contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, honor, intimitat i la imatge de tercers i en general la legislació.

 

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pugui causar danys al Website, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA o en general qualsevol tercer.

 

d) No realitzar activitats de publicitat o d’explotació comercial a través de el Website  i no utilitzar els continguts i la mateixa informació per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres a la utilització del Website o a través de qualsevol dels serveis, incloent-hi l'ús de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra manera.

 

f) No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informació, programes o documents electrònics d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, els seus proveïdors o tercers.

 

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret d'excloure o prohibir l'adquisició del producte als usuaris que consideri que infringeixen la normativa vigent, les presents Condicions, la moral, els costums generalment acceptats o l'ordre públic, així com a qualsevol altre usuari  que OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA consideri desaconsellable per raons derivades de la mateixa imatge i la reputació del lloc web o altres. En aquest cas, si el pagament s'ha completat, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA procedirà a la seva devolució a l'usuari.

 

8. La responsabilitat d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es compromet a posar a la Botiga Online, a disposició de l'usuari, la informació necessària relativa sobre els productes que ofereix i les presents Condicions actualitzades.

Els continguts i serveis podran evolucionar i OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret de canviar la marca, el logotip, el nom de domini (URL), la presentació i qualsevol element que consideri convenients pel que fa als seus productes. L'usuari accepta que l'accés a la Botiga Online, el contingut i el servei d'aquest lloc és l'existent en cada moment. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no acceptarà qualsevol reclamació del contingut, serveis, actualitzacions, connexions i canvis en general que afectin els seus productes.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA requereix als seus proveïdors el compliment de la normativa Europea. En aquest sentit,OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable dels danys personals i/o materials derivats de la utilització del producte. També OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable dels danys personals o materials que es produeixen com a conseqüència d'un defecte de fabricació o mal ús del producte.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA podrà contractar o col·laborar amb subcontractistes o entitats terceres, per dur a terme el subministrament de tots o part dels productes als quals es compromet en virtut a les diferents operacions que es vagin formalitzant d'acord amb l’establert en aquest document.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable de l'esgotament de l'estoc de qualsevol producte. En qualsevol cas, la responsabilitat que pogués ser-li exigida a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, es limitarà al preu de producte adquirit per l'usuari.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat per l'ús del Website, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sorgeixi d'aquest ús, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitada, qualsevol resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel present Website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA per qualsevol reclamació de tercers derivats directament o indirectament, dels esmentats fets.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o a la maquinària i els equips informàtics dels usuaris per causes alienes a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, que impedeixin o demorin l'accés a la Botiga Online o a la navegació a través del Website, o els retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics ni de la incapacitat per prestar el servei o permetre l'accés de l’usuari a la Botiga Online per causes no imputables a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a causa de l'usuari, terceres persones, o de casos de força major.

No obstant això, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA declara que adopta i adoptarà en tot cas totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, per garantir el bon funcionament del present Website i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a interrompre l'accés al Website, així com la prestació dels serveis oferts a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per error d'alimentació elèctrica o qualsevol altra causa.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no controla, amb caràcter general, l'ús que els usuaris fan del Website. En particular OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el Website d'acord amb la llei, les presents Condicions, moral i bons costums generalment acceptats i ordre públic, ni fent-ho d’una forma diligent i prudent. Com a resultat, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable de l'ús que l'usuari faci del contingut del Website o de les seves contrasenyes que pugui conduir a una violació de qualsevol norma, nacionals i internacionals, drets de la propietat intel·lectual i industrial o altres drets de tercers.          

 

9. Productes oferts i preus

Els productes oferts a la Botiga Online, juntament amb les seves característiques, utilitats, imatges i preu es mostraran en pantalla.

Els preus dels productes relacionats al Website, estan inclosos i es pot accedir, en qualsevol moment, a través de catàlegs i/o informació recollida en el Website durant el procés de compra de la mateixa.

Aquests preus indicats a la pantalla es mostraran en euros i seran els preus de venda al públic pel qual inclouen els impostos que siguin aplicables en cada moment. Les ofertes s’indicaran degudament en la pantalla. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a triar en cada moment els productes oferts als usuaris a través de la Botiga Online. També, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a cessar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a la Botiga Online.

Els preus i ofertes presentats al Website són vàlides únicament per comandes on-line a través de la Botiga Online al Website i poden no coincidir amb els preus i les ofertes actuals en altres botigues físiques o llocs web d’OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no estarà obligada a subministrar el producte a un preu incorrecte si l'error en el preu és evident i inconfusible i hagués estat capaç de ser reconegut raonablement per l'usuari com preu incorrecte. 

En aquest supòsit, OPTICA UNIVERSITARIA procedirà a comunicar a l’usuari aquesta circumstància tan aviat com aquesta tingués coneixement i procedirà, en el seu cas, al reemborsament del preu abonat per l’usuari. 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte la mesura anterior) els possibles canvis no afectaran les comandes a les quals s’hagi enviat el correu de confirmació de la comanda.

 

10. Realització de la comanda

La realització de comandes mitjançant el Website només és permesa als usuaris amb adreces de lliurament dins de la següent part del territori de la Unió Europea (excloent pel territori espanyol, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla). Pot consultar les direccions d’entrega disponibles en cada moment en el següent apartat Enviaments del Website.


Per a l’adquisició de productes en la Botiga OnlineOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA demanarà a l'usuari que es registri, per tant l'usuari haurà de completar el formulari de registre perquè OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA li creï un compte d’usuari que estarà format per la direcció electrònica facilitada per l’usuari com el nom d'usuari i la contrasenya que l’usuari hagi triat, ambdues dades necessàries per accedir a la Botiga Online i realitzar compres. El nom d'usuari i contrasenya proporcionades per OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA són elements identificadors i tenen caràcter personal, intransferible i modificable.

Una vegada registrat l’usuari, i per a procedir amb la compra de productes, cal seleccionar el/els producte/s que desitgi adquirir segons la informació en la pantalla, seleccionar la direcció d’enviament del/dels producte/s seleccionat/s, la forma d’entrega entre les disponibles per el/els productes seleccionat/s (el que pot implicar, segons la forma d’entrega seleccionada, el càrrec de les despeses d’enviament que, en el seu cas, apareixeran a la pantalla en el moment de seleccionar dita forma d’entrega) i la forma de pagament entre les permeses en cada moment. Una vegada omplert a aquests efectes el formulari de comanda haurà de validar-lo, mitjançant l'acceptació irrevocable de cada una d'aquestes Condicions. La seva acceptació suposa la lectura i l’acceptació irrevocable de totes i cada una de les presents Condicions, que és el document pel que es regirà el contracte de compravenda celebrat entre OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIAi l’usuari com a part de la celebració del mateix. De disposar l’usuari d’algun codi promocional, podrà introduir-lo en l’apartat habilitat a tal efecte abans de realitzar la comanda. De la mateixa forma, en el supòsit de voler realitzar algun comentari específic sobre la comanda, ho podrà fer abans de validar la comanda mitjançant la complementació de l’apartat del formulari de comanda habilitat a tal efecte.

L’usuari pot consultar en qualsevol moment les diferents modalitats d’enviament ofertes per la Botiga Online i l’import de les despeses d’enviament en el següent apartat Enviaments del Website.

Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades per OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA constitueixen la prova del conjunt d'operacions entre OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA i els usuaris. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA arxivarà el document electrònic que formalitzi la sol·licitud i aquest serà accessible.

Una vegada feta la compra i en el menor temps possible, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA remetrà per correu electrònic a l'usuari una confirmació de la comanda. La confirmació de la comanda no és vàlida com a factura. Els preus de compra seran els vigents en el moment en que es realitzi la comanda.


OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA donarà curs a totes les comandes que es realitzin exclusivament subjectes a les disposicions de les presents Condicions. En qualsevol cas, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, o les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

Una vegada rebut el correu electrònic de confirmació de la comanda, l’usuari podrà efectuar qualsevol modificació (com pot ser modificar la seva direcció d’entrega) a la comanda, sempre que es posi en contacte amb OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a través de la direcció de correu electrònic pedidos@opticauniversitaria.com i aquesta li confirmi la modificació sol·licitada. Aquesta modificació pot estar subjecte a possibles càrrecs o variacions en el preu com poden ser les possibles despeses d’enviament respecte de les que OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es compromet a informar amb caràcter previ a l’usuari. Aquesta modificació no serà possible en el supòsit que la comanda hagi sortit dels nostres magatzems. L’anterior es sense perjudici del dret de desistiment que l’usuari té en qualsevol cas una vegada rebuda la comanda, tal i com s’explica en l’apartat 14.1 de les Condicions.

 

11. Pagament

El pagament del preu dels productes comprats a la Botiga Online i de les despeses d’enviament que apareguin en pantalla (en el supòsit de tenir que suportar-los l’usuari segons el preu total dels productes, el país d’entrega dels mateixos i la forma d’enviament seleccionada), es podrà realitzar mitjançant els mitjans de pagament que cada moment s’indiquin a la pantalla. Pot consultar els mitjans de pagament acceptats en cada moment a través de l’apartat Enviaments del Website.

Per procedir al pagament, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions que apareguin a la pantalla en funció de la modalitat de pagament escollit.

OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades per a aquestes finalitats seran encriptades per garantir la màxima seguretat de les mateixes. Per tal de garantir la màxima seguretat als usuaris, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIAes reserva el dret de sol·licitar els documents d'identitat i de mitjà de pagament de l'usuari abans de l'entrega de la comanda.

Les targetes de crèdit estan subjectes a controls i autorització per l'autoritat emissora del mateix, però si l'entitat no autoritza el pagament, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no respondrà dels retards o falta de lliurament i no es podrà formalitzar la compravenda amb l'usuari.

12. La disponibilitat de productes

Tots els productes oferts a través de la Botiga Online sobre els que s’admeten comandes es troben disponibles. No obstant, de produir-se dificultats en quan al seu subministrament o de no haver disponibilitat d’estoc en el moment de preparar l’enviament, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA informarà a l’usuari sobre els productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que l’usuari podrà encarregar. Si l’usuari no desitgés realitzar una nova comanda dels productes oferts en substitució,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA procedirà a reemborsar la quantitat abonada per l’usuari en un termini no superior a  catorze (14) dies

13. Lliurament

Sense perjudici del respecte a la disponibilitat d'existències, i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA procedirà a preparar i a enviar els productes adquirits en la Botiga Online i que figuren a la confirmació de la comanda a la direcció indicada per l'usuari o a la botiga física d OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA indicada en el moment de realitzar la comanda (en cas d'haver seleccionat aquesta opció)per a la entrega en la direcció indicada en la comanda o recollida en la botiga física d’ OPTICA UNIVERSITARIA (segons la forma d’enviament seleccionada) i dins el període indicat en el moment de la realització de la comanda.

Pot consultar els temps de preparació i d’enviament i entrega segons la modalitat d’enviament seleccionada així com les particularitats a tenir en compte de cadascuna de les modalitats d’entrega a l’ apartat Enviaments del Website.       

Com s’indica a l’esmentat apartat, com a norma general, els dissabtes, els diumenges i els festius no es realitzaran entregues, pel qual aquests dies no computen a efectes de període de preparació ni d’entrega de les comandes realitzades mitjançant la Botiga Online. No obstant, l’usuari si pot passar a recollir en cap de setmana i dins de l’horari d’obertura de la botiga física d’ OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIAque hagi seleccionat la comanda en cas d’haver seleccionat al moment de la compra la modalitat de recollida de la comanda.

Una vegada la comanda surt dels magatzems d’'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA enviarà un correu electrònic a l’usuari amb la confirmació de l’enviament i el número de seguiment per poder seguir la seva entrega. En qualsevol cas, l’usuari pot consultar en qualsevol moment mitjançant els apartats  “Seguir les meves comandes” de l’Àrea Privada del seu compte o “Estat de la meva comanda” en el Website.

OPTICA UNIVERSITARIA posa els seus majors esforços i tots els mitjans que estan a la seva disposició per complir amb els terminis d’entrega. Si no compleix amb la data de lliurament,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA informarà d’aquesta circumstància a l'usuari donant-li l'opció de procedir a la compra establint una nova data de lliurament o bé cancel·lar l'ordre amb un reemborsament complet del preu pagat a través del mateix mitjà de pagament que es va fer i en un període no superior de trenta (30) dies.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que el lliurament s'ha produït en el moment que l'usuari o un tercer en el seu nom signi la recepció dels productes a l'adreça de lliurament convinguda.

 

14. Canvis i devolucions

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, amb el seu objectiu de donar un servei de qualitat i òptim als seus usuaris, pot oferir als seus usuaris la possibilitat de canviar i/o retornar els productes comprats mitjançant de la Botiga Online. Els usuaris poden consultar en qualsevol moment la política de canvis i devolucions establerta per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a l’apartat Devolucions del Website:

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la política de canvis i devolucions, si bé únicament la aplicarà per comandes realitzades a partir de la seva modificació i respectarà la política de canvis i devolucions anterior per aquelles comandes que s’haguessin realitzat amb anterioritat a la data de modificació.

 

14.1 Dret de desistiment

Sens perjudici de la política de canvis i devolucions indicada en l’apartat anterior que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA pot oferir en qualsevol moment,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA informa al usuari que, d'acord amb la legislació vigent, l'usuari té un període de catorze (14) dies naturals per desistir del producte sense necessitat de justificació des de la data de recepció de la comanda o recollida de la comanda, en el cas d'haver-lo recollit en una botiga física d' OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA. Per realitzar aquest desistiment, l'usuari pot triar entre la devolució del producte en qualsevol de les botigues físiques d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA o a través de la comunicació del desistiment a  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció pedidos@opticauniversitaria.com per tal d'organitzar la recollida a casa seva per un missatger. En el supòsit de comunicar el desistiment per correu electrònic, podrà utilitzar el formulari de contacte, podrà utilitzar el model de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

-          A l’atenció d’OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA:

-         Per la present li comunico que desisteixo desistir del meu contracte de venda del següent bé [•].

-          Demanat el [•] y rebut el [•].

-          Nom de l'usuari i número de telèfon de contacte.              

-          Domicili de l’usuari: [•].

Per a complir el termini de desistiment, és suficient amb que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci aquest termini. OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA assumirà les despeses de la devolució sempre que el usuari hagi ús del sistema de devolució ofert per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA per a compres amb direcció d’entrega a Espanya i Portugal. Cal advertir que en cas d’haver optat l’usuari per l’entrega de la comanda en una botiga física dOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIAi d'escollir l’usuari la recollida de la comanda a casa seva per un missatger posat a disposició per part  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, l'usuari assumirà les despeses de devolució de les que serà informat amb caràcter previ. De la mateixa manera, correrà l’usuari amb les despeses de la seva devolució per entregues que s’hagin realitzat fora del territori espanyol i portuguès, tenint l’usuari, en aquest cas, de retornar els productes a través dels seus propis mitjans o mitjançant la contractació de qualsevol servei de transport a la direcció del nostre magatzem que s’indiqui en cada moment en l’apartat Devolucions del Website.

Els/L’article/s objecte de devolució es retornarà/an pròpiament protegit/s, en el seu embalatge original, intacte/s, en perfecte estat, amb tots els accessoris i factura. De no complir els anteriors requisits, OPTICA UNIVERSITARIA podrà denegar la seva devolució. Addicionalment, les ulleres i ulleres de sol hauran de retornar-se amb l’isard, l’estoig i l’etiqueta blanca de la vareta inclosa en les ulleres intacta, tal i com va ser lliurada en el moment de l'entrega a l’usuari. D’haver-se retirat l’etiqueta blanca, es presumirà el seu ús i  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA podrà denegar la seva devolució.

Només el preu del producte comprat (incloent-hi, si escau, les despeses d'enviament, excepte que l’usuari hagués seleccionat expressament una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària) serà reemborsat. No obstant l’anterior, en cap cas seran reemborsades les despeses d’enviament de les comandes amb la direcció d’entrega en la resta de la Unió Europea fora d’Espanya i Portugal.

Exercida pel comprador, el desistiment del/dels producte/s,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA reemborsarà les quantitats rebudes per abonament en la mateixa forma en què el/els mateix/os producte/s va/n ser abonat/s, en un període no superior a catorze (14) dies naturals. No obstant l'anterior,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA podrà retenir el mencionat reemborsament fins rebre el/els article/es retornats.

Addicionalment, cal tenir en compte que d'acord amb la LGCU, hi ha determinats productes per als quals no existeix el dret de desistiment (béns fabricats a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, com aquells que no són aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que han estat des precintats després del lliurament, tals com les lents de contacte o el líquid per les mateixes) per l'usuari, pel què no s'acceptarà el desistiment en aquests casos.

 

15. Productes de garantia

Tots els productes oferts i comercialitzats a través del Website compten amb la garantia legalment establerta oferta per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA que protegeix a l’usuari davant a faltes de conformitat que es manifestin en el termini de tres (3) anys comptant des de la seva data de lliurament, encara que no s'inclouen els desperfectes produïts per negligència, impactes, l'ús indegut o manipulació indegudes atribuïbles a l'usuari així com per desgast habitual. Qualsevol defecte o presumpte inconformitat amb el producte haurà de notificar-se per escrit a  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a través de qualsevol dels mitjans de contacte establerts a tal efecte a l’apartat Contacta amb nosaltres del Website, incloent-hi tots els detalls de la reclamació, amb la finalitat de procedir a aplicar les mesures correctores de caràcter gratuït com a la seva substitució o reparació (segons el cas).

Si el producte adquirit per l'usuari no arriba en bon estat o amb desperfectes, haurà de contactar amb  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a través de la direcció de correu electrònic pedidos@opticauniversitaria.com en un període no superior a quaranta vuit (48) hores des de la recepció del producte per tal que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA gestioni la substitució (o en el seu cas, la reparació), la recollida del producte que ha arribat en mal estat i la reclamació a la companyia de transport.

15.1 Garanties comercials

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, amb el seu objectiu de donar un servei de qualitat i òptim als seus usuaris, pot oferir als seus usuaris per a alguns productes una garantia comercial addicional a la garantia legal i les mesures correctores gratuïtes indicades en el paràgraf anterior. L’usuari pot consultar en qualsevol moment les garanties comercials addicionals establertes per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA en cada moment a través de l'apartat Garanties del Website.

Les garanties comercials, d'oferir-se i excepte indicació contraria, són ofertes per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA i hauran de ser executades per l'usuari a través de l'adreça de correu electrònic pedidos@opticauniversitaria.com, llevat que l’entrega s’hagués realitzat a algunes de les nostres botigues en que s’haurà d’exercir en la botiga en que s’hagués efectuat l’entrega del producte.

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la política de garanties comercials addicionals ofertes, si bé únicament l’aplicarà per comandes realitzades a partir de la seva modificació i respectarà la política de garanties comercials addicionals anterior per aquelles comandes que s’haguessin realitzat amb anterioritat a la seva data de modificació.

 

16. Clàusules específiques i aplicables als productes de reposició de lents de contacte venuts a través de la Botiga Online

Els productes de reposició de lents de contacte oferts a través de la Botiga Online, son productes que han sigut prèviament prescrits per un oftalmòleg o professional sanitari qualificat (òptic-optometrista) i que la seva primera entrega s’ha efectuat en un establiment físic especialitzat (centre òptic). En aquest sentit, l’usuari manifesta i garanteix a OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA:

  • Que la compra que efectua a través de la Botiga Online dOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, es realitza en el marc d’una reposició i, per tant, garanteix que la primera entrega de lents de contacte es va efectuar en un establiment físic especialitzat (centre òptic).

  • Que amb caràcter previ, es va sotmetre a un reconeixement mèdic per part d’un oftalmòleg o professional sanitari qualificat (òptic-optometrista), qui li va prescriure lents de contacte per corregir problemes de visió.

  • Que ha estat informat de les modalitats d’ús, reemplaçament, manteniment i manipulació, normes d’higiene i mètode d’utilització de les lents de contacte.

  • Que no té cap contraindicació mèdica per l’ús de lents de contacte.

  • Que l’ús de lents de contacte ha estat ben tolerat per l’usuari.

  • Que es sotmetrà a una revisió ocular periòdica amb un professional sanitari qualificat.

En aquells supòsits en els que: (i) l’usuari no s’hagués sotmès –amb caràcter previ- a un reconeixement mèdic per part d’un professional sanitari qualificat que l’hagués prescrit lents de contacte; (ii) la primera entrega no s’hagués efectuat en un establiment especialitzat (centre òptic físic); i/o (iii) l’usuari desitgés demandar unes lents de contacte diferents a les prescrites per un professional sanitari qualificat, haurà d’abstenir-se de realitzar cap comanda de productes de reposició de lents de contacte a través de la Botiga Online  i posar-se en mans d’un professional sanitari qualificat. En aquest sentit, l’informem que la xarxa de botigues físiques dOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA disposa de professionals sanitaris qualificats a tal efecte.

D’acord amb l’anterior, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no assumirà cap tipus de responsabilitat per danys a la seva salut que poguessin ser causats pel incompliment de les anteriors garanties per part de l’usuari.

En qualsevol cas i en el supòsit de notar molèsties durant l’ús de les lents de contacte de reposició (a efectes expositius però no limitatius: llagrimeig, canvis de visió o envermelliment) l’usuari haurà d’acudir d’immediat a un professional sanitari qualificat.

17. Clàusules específiques i aplicables a les Targetes Regal

La present clàusula aplicarà a la compra d’una targeta regal a través de la Botiga Online (en endavant, la “Targeta Regal”).

L’import de la Targeta Regal serà la que seleccioni l’usuari adquirent entre els imports mínims i màxims permesos en cada moment en la Botiga Online.

Una vegada adquirida la Targeta Regal, l’usuari rebrà la Targeta Regal en format electrònic a la direcció de correu electrònic indicada per l’usuari en el moment de realitzar la compra de la Targeta Regal que contindrà un número identificador (en endavant, “l’Identificador de la Targeta Regal”).

La Targeta Regal podrà utilitzar-se per part del beneficiari de la mateixa (i.e. la persona a la que l’usuari li regali la Targeta Regal) en qualsevol compra duta a terme a través de la Botiga Online o en qualsevol dels centres òptics i auditius que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA te oberts al públic. Pot consultar els establiments que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA té oberts en cada moment a través de l'apartat Les nostres botigues del Website.

Als efectes de poder abonar una compra tant a la Botiga Online com en un centre òptic i auditiu d’OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, el beneficiari haurà de proporcionar l’Identificador de la Targeta Regal.

La Targeta Regal no té data de caducitat i podrà utilitzar-se tantes vegades com el beneficiari de la mateixa desitgi fins a esgotar el seu saldo. El beneficiari podrà decidir la quantitat que desitja consumir de la Targeta Regal en cada compra duta a terme en qualsevol centre òptic i auditiu d’'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA, pagant la resta en qualsevol altre mitjà de pagament admès. No obstant, en les compres dutes a terme a través de la Botiga Online, de decidir el beneficiari utilitzar per al seu pagament la Targeta Regal, es pagarà la totalitat de l’import amb la Targeta Regal. De ser l’import total de la compra major al saldo de la Targeta Regal, el beneficiari haurà de pagar la diferència en qualsevol altre mitjà de pagament admès en la Botiga Online en el moment de la compra.

No s’admeten reemborsaments dels imports inclosos en la Targeta Regal, i l’anterior és sense perjudici del dret de desistiment que existeix en tota de compra de productes que s’hagi dut a terme en la Botiga Online i que s’hagi abonat amb la Targeta Regal així com de les condicions de devolució més beneficioses (política de devolució de la Botiga Online) existent en la Botiga Online en el moment de la compra, conforme a l’establert en l’Apartat 14 de les Condicions.

En cas de retornar una compra abonada amb la Targeta Regal, la devolució de l’import es durà a terme per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA mitjançant la emissió d’una nova Targeta Regal per l’import de la compra retornada a la que se li afegirà l’important sobrant (d’existir) de l’anterior Targeta Regal que serà anul·lada. La nova Targeta Regal quedarà subjecte als termes i condiciones d’utilització previstos en la present Clàusula.

La consulta del saldo de la Targeta Regal haurà de realitzar-se a través d’un dels canals d’atenció al client d’'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA. Pot consultar els canals d’atenció al client disponibles en cada moment a través de l'apartat Contacta amb nosaltres del Website.

L’adquirent d’una Targeta Regal es compromet a informar al beneficiari de la mateixa dels termes i condició de la seva utilització

18. Resolució del contracte

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es reserva el dret a denegar l'accés al servei immediatament i a la Botiga Online a aquells usuaris que segons el criteri d'OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA contravinguin les disposicions de les presents Condicions, sense possibilitat de reemborsament on el pagament ja ha estat fet.

Concretament, OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA  pot resoldre el contracte en els casos següents:

  1. Quan l’accés està utilitzat amb finalitat il·legal, incloent-hi els llistats a aquest efecte en les presents Condicions.
  2. Quan dades de pagament que en el contracte siguin equivocats o facin impossible la factura i/o cobrament el producte.

c) En el cas d'usos fraudulents del producte o contràries a la bona fe.19. Cookies.

En relació amb les Cookies utilitzades pel Website s'aplicaran les disposicions de la política de Cookies del Website.

 

20. Notificacions

La normativa requereix que part de la informació o comunicació enviades als usuaris siguin per escrit. Utilitzant aquest Website, l'usuari accepta que la majoria de comunicacions amb  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA siguin electròniques.  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es posarà en contacte amb usuaris per correu electrònic o facilitarà informació penjant avisos en aquest Website. L'usuari es compromet a utilitzar aquest mitjà de comunicació electrònic i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions enviades per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA de forma electrònica compleixen amb el requisit legal de ser per escrit.

Els usuaris hauran d’enviar les comunicacions i/o notificacions a  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA preferentment mitjançant  dels diferents mitjans de contacte indicats en l’apartat contacta amb nosaltres en aquest Website. De conformitat amb l'apartat anterior, i llevat que s'estipuli el contrari,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA podrà enviar les comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per l'usuari en la sol·licitud de comanda.21. Renuncia

En cas que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA deixés d'insistir en el compliment estricte per part de l'usuari d'alguna de les obligacions assumides en virtut de les presents Condicions, o si deixés d'exercitar algun dels drets o recursos que  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA estigués facultada a exercitar o interposar en virtut d'aquestes Condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni exonera a l'usuari de complir amb aquestes obligacions.

Les renúncies a exigir el compliment que pogués realitzar OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA no constituiran una renúncia a exigir compliments posteriors.

Cap renúncia per part dOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA de les presents Condicions patirà efecte tret que s'estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a l'usuari per escrit de conformitat amb el que disposa l'apartat de notificacions anterior.22. Independència

Qualsevol clàusula o estipulació d'aquestes Condicions que resulti invàlida, nul·la o il·legal no afectarà, perjudicarà ni invalidarà, sempre que no fos essencial per al compliment de l'objecte del mateix, qualsevol altres Condicions o disposicions aquí contingudes, les quals seguiran sent vàlid i efectives.23. La integritat de contracte

El Document de contracte entre l'usuari i  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA es compon del present Condicions, el formulari enviat per l'usuari amb les seves dades personals i de pagament i les dades situades en la Botiga Online, que complementen aquest document, imperant contra qualsevol altre acord verbal o escrit previ o simultani.

 

24. Llei aplicable i jurisdicció

La validesa, execució i interpretació de les presents Condicions així com de les compravendes realitzades a través de la Botiga Online seran regulats en tots els aspectes per les lleis civils i mercantils espanyoles.

 OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA i l’usuari intentaran resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament de la relació contractual, prèviament a anar la jurisdicció competent. En aquest sentit i amb l’objectiu d’intentar resoldre de manera amistosa qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, l’usuari es compromet a contactar amb el departament d’atenció al client dOPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA a través dels següents mitjans: OPTICA DEL PENEDES, S.L.U Departament d’Atenció al Client, Carrer Canigó, núm. 26-30, 08901 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) o bé, enviant un email a la direcció info@opticauniversitaria.com, abans de presentar una reclamació davant qualsevol autoritat administrativa o judicial.

De la mateixa manera, en virtut del disposat al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu y del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum,  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA li informa que en cas de controvèrsia, l’usuari resident a la Unió Europea, podrà anar a la ‘Plataforma Online de Resolució de Conflictes’ que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb l’objectiu de d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la compravenda dels productes ofertes per  OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA. Pot accedir a la ‘Plataforma Online de Resolució de Conflictes’ a través del següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En el cas que sorgís qualsevol conflicte, litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució, interpretació, i/o aplicació de les presents Condicions i/o utilització del Website que no s’hagi pogut resoldre de forma amistosa entre les parts, es resoldrà definitivament en els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte que una norma imperativa estableixi un altre fur diferent. En aquest sentit, indicar que, de tenir l’usuari la condició de consumidor (i.e. ser una persona física que actua en l’àmbit aliè a una activitat empresarial o professional), la anterior submissió no serà aplicable, sent competents els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.


Les presents Condicions es troben actualitzades a data25 d’abril de 2023.